Algemene voorwaarden Workshop en/of Training

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Alles Voor Je Olie afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of training is het belangrijk om deze goed door te lezen.
Door je aan te melden geef je aan met deze "algemene voorwaarden workshop en/of training" en onze "algemene voorwaarden" akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop of training komt tot stand door het voldoen van de factuur.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Alles Voor Je Olie behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of training zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop of training. Zodra een workshop of training vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of training]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of training wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop of training:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Alles Voor Je Olie
4.1 Alles Voor Je Olie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of training te annuleren. Mocht een workshop of training geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan per e-mail een bericht.
4.2 Alles Voor Je Olie is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of training de datum van een workshop of training te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of training kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Alles Voor Je Olie is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of training te annuleren. Bij annulering heeft de deelnemer de mogelijkheid in overleg de workshop of training kosteloos te verplaatsen/annuleren.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Alles Voor Je Olie.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of training? Neem dan contact met Alles Voor Je Olie op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Alles Voor Je Olie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of training.
7.2 Tijdens de workshop en trainingen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Alles Voor Je Olie is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of trainingmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd training-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Alles Voor Je Olie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Alles Voor Je Olie behoudt zich altijd het recht om de workshops en trainingen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of training, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de training. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

Onze algemene voorwaarden vindt u op de volgende locatie: https://allesvoorjeolie.nl/algemene-voorwaarden.